Blog

Blog

Niet iedereen is op dezelfde manier gemotiveerd in zijn job en verbonden met de organisatie. Derijcke onderscheidt een vijftal types. De verhouding tussen de motivatie voor het werk en de verbondenheid met de organisatie bepaalt het profiel. Elk type medewerkers heeft zijn verdienste en verdient een andere aanpak!

  1. De dynamisch betrokken medewerkers

Deze medewerkers zijn sterk gemotiveerd en loyaal aan uw organisatie. Ze zijn gedreven, innovatief, ondernemend en geëngageerd. U kan deze medewerkers aan uw organisatie binden door ze groeiperspectieven te bieden en hen veel ruimte te geven om autonoom en zelfstandig te werken. Besef wel dat deze ‘workaholics’ een risicogroep vormen voor het ontwikkelen van een mogelijke burn-out en dat u mee de grenzen voor hen bewaakt.

  1. De plichtsbewust inzetbare medewerkers

Deze medewerkers zijn ook loyaal aan de organisatie, maar minder gedreven als de eerste groep. Ze doen wat de organisatie van hen verwacht, niet meer of niet minder.

Vanuit hun werkethiek zijn ze altijd bereid om te helpen en zorgen ze dat het werk uitgevoerd wordt. U motiveert hen door hen verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen job en hen hierin de nodige ruimte te geven. Deze mensen hebben vaak een hekel om in projectgroepen of werkgroepen te zetelen. ‘Volgers’ willen liever niet opvallen, ze houden zich het liefst bezig met hun dagdagelijks werk en willen hierin bevestigd worden.

  1. De harmoniezoekers

Deze medewerkers hechten veel belang aan een goede work-life balans. Ze wensen flexibiliteit binnen bepaalde grenzen. Ze zijn op zoek naar win-winsituaties.  Met hen kan u onderhandelen in het zoeken naar oplossingen die voor de beide partijen nuttig en zinvol zijn. Wanneer er een evenwicht gevonden is, zijn deze medewerkers doorgaans loyaal en gemotiveerd in hun job.

  1. De minimalisten (snifo’s)  

Deze medewerkers worden vaak als de meest moeilijke aanzien. Snifo is de afkorting voor ‘staat niet in de functieomschrijving’.  Doorgaans zijn ze weinig gemotiveerd en binden ze zich slechts in geringe mate aan uw organisatie. Ze hechten meer belang aan hun rechten dan aan hun plichten.  Ze zijn vaak wantrouwig over hun werkgever en doen enkel wat hen binnen hun functie is opgedragen. Het is belangrijk dat u minimalisten duidelijke opdrachten geeft en oog heeft voor hun opmerkingen. Ze fungeren als gele kanaries’(in de kolenmijn). Het is nuttig om deze groep te koesteren omdat ze de zwakke punten in uw organisatie vaak bloot leggen.

  1. De geboeide werknemers

Deze medewerkers zijn zeer gemotiveerd maar vooral gedreven door hun eigen aspiraties en carrière. Vaak zijn ze maar voor een beperkte tijd loyaal aan uw organisatie omdat ze op zoek gaan naar andere uitdagingen voor zichzelf. Deze ‘egotrippers’ zijn waardevol voor uw organisatie omdat ze heel wat kennis, ervaring en innovatie binnenbrengen. Zolang ze in uw organisatie zijn, nemen ze sterk hun verantwoordelijkheid op met een zeker engagement in de tijd. Maak hier maximaal gebruik van!

Wellicht herkent u deze types in uw eigen organisatie. U heeft ze allemaal in meer of mindere mate nodig. De dynamisch betrokken medewerkers en geboeide werknemers zorgen voor dynamiek en innovatie. De plichtsbewust inzetbare medewerkers, harmoniezoekers en minimalisten zorgen voor standvastigheid. Het zal duidelijk zijn dat u best niet teveel minimalisten in uw organisatie hebt, maar doorgaans geldt dit ook voor dynamisch betrokken medewerkers en egotrippers. Teveel van hen geeft te weinig stabiliteit en onduidelijkheid in uw organisatie.

Een medewerker kan in de tijd ook evolueren. Een dynamisch betrokken medewerker kan door zijn privé-situatie of leeftijd veranderen in een harmoniezoeker.  Een medewerker kan door bepaalde gebeurtenissen zijn passie verliezen in de organisatie en een minimalist worden.

Elk type heeft zijn betekenis en de kunst is om hen te waarderen voor de meerwaarde die ze bieden in het vorm geven en in de groei en ontwikkeling van uw organisatie.

Geïnspireerd door de de typologie van de ‘medewerker’ van Luc Derijcke, professor aan de Antwerp Management School, 2006